Khoa Nội Tim mạch - Lão khoa

Lê Thị Hương Giang

Lê Thị Hương Giang

Điều dưỡng trưởng - Khoa Nội tim mạch - Lão khoa

Nguyễn Văn Thịnh

Nguyễn Văn Thịnh

Trưởng khoa - Khoa Nội tim mạch - Lão khoa

Phạm Văn Tâm

Phạm Văn Tâm

Phó khoa - Khoa Nội tim mạch - Lão khoa

Các dịch vụ

tại bệnh viện II lâm đồng

Xin chào
close nav