BỆNH VIỆN II LÂM ĐỒNG

Tổng quan

về Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Thực hiện theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT, ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Ban hành quy chế bệnh viện và Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Nhiệm vụ chính

1. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn có trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

2. Khoa có nhiệm vụ:

a. Khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế cho toàn bệnh viện.

b. Giám sát việc xử lý chất thải cho toàn bệnh viện.

c. Bảo đảm vệ sinh bệnh viện sạch đẹp.

d. Giám sát mọi thành viên trong bệnh viện thực hiện kỹ thuật vô khuẩn, vệ sinh khoa phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

e. Huấn luyện, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới về công tác chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

f. Xây dựng định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật và đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, hoá chất liên quan đến hoạt động KSNK và kiểm tra, giám sát việc sử dụng.

3. Khoa được trang bị đủ phương tiện, dụng cụ, hóa chất để thực hiện nhiệm vụ.

4. Thực hiện các nhiệm vụ theo các hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế, Sở Y tế.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc bệnh viện.

Xin chào
close nav