BỆNH VIỆN II LÂM ĐỒNG

Tổng quan

về Phòng Hành chính quản trị

Phòng Hành chính quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong bệnh viện.

Nhiệm vụ chính

 1. Nhiệm vụ:

Thực hiện theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT, ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Ban hành quy chế bệnh viện:

 1. Căn cứ kế hoạch công tác của bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình Ban giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện;
 2. Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính;
 3. Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản, lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện;
 4. Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện;
 5. Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong bệnh viện;
 6. Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của bệnh viện;
 7. Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định;
 8. Tổ chức, thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch;
 9. Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải (chất thải lỏng) trong bệnh viện;
 10. Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện;
 11. Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện;
 12. Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, trang thiết bị thông dụng, báo cáo Ban giám đốc bệnh viện;
 13. Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Ban giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra, đôn đốc việc sử dụng vật tư hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô;
 14. Định kỳ báo cáo Ban giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong bệnh viện để Ban giám đốc xem xét, quyết định việc khen thưởng, kỷ luật;
Xin chào
close nav