Đội ngũ lãnh đạo

BỆNH VIỆN II LÂM ĐỒNG

Đội ngũ lãnh đạo

 

ThS. BSCKII Huỳnh Ngọc Thành - Giám đốc Bệnh viện

 

 BSCKI Lê Khắc Đạo - PGĐ Bệnh viện

 

BSCKII Nguyễn Thành Lực - PGĐ Bệnh viện

Xin chào
close nav