BỆNH VIỆN II LÂM ĐỒNG

Tổng quan

về Phòng Tổ chức nhân sự

Phòng Tổ chức nhân sự là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện.

Nhiệm vụ chính

Nhiệm vụ:

Thực hiện theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT, ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Ban hành quy chế bệnh viện:

  1. Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình Ban giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện;
  2. Phối hợp tổ chức thực hiện công tác cán bộ: bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chuyển đổi vị trí công tác, luân chuyển, điều động, biệt phái, nghỉ hưu, nghỉ việc; Quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định;
  3. Xây dựng, mô tả và nắm bắt các vị trí việc làm; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực;
  4. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ;
  5. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành y tế đối với CCVC và người lao động bệnh viện: Chế độ nâng lương,Bảo hiểm xã hội, Thi đua khen thưởng, kỷ luật; An toàn lao động, vệ sinh lao động…;
  6. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ;
  7. Phối hợp các khoa, phòng chức năng đề xuất giải pháp quản lí, sắp xếp, bố trí nhân lực phù hợp với yêu cầu tổ chức, cải tiến lề lối làm việc nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện quy chế quan hệ công tác và đảm bảo chất lượng công tác, trình Ban giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện;
  8. Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với Ban giám đốc xem xét, giải quyết;
Xin chào
close nav