BỆNH VIỆN II LÂM ĐỒNG

Tổng quan

về Phòng Kế hoạch tổng hợp

Phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về: Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng; Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện; Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

Nhiệm vụ chính

Nhiệm vụ

Thực hiện theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT, ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Ban hành quy chế bệnh viện:

 1. Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện;
 2. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện để báo cáo Ban giám đốc xem xét, chỉ đạo;
 3. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên;
 4. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện;
 5. Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện;
 6. Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới;
 7. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của Nhà nước;
 8. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định;
 9. Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện;
 10. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình Ban giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên;
 11. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo Ban cáo giám đốc và cơ quan cấp trên;
 12. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình Ban giám đốc và các tổ chức thực hiện;
 13. 13. Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới trình Ban giám đốc bệnh viện phê duyệt để tổ chức thực hiện;
 14. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới;
 15. Phối hợp với các chuyên khoa tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ tuyến dưới, đồng thời làm tốt công tác nghiên cứu khoa học;
 16. Định kỳ sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo tuyến trình Ban giám đốc bệnh viện và báo cáo cấp trên;
 17. Tổ chức thống kê, lưu trữ hồ sơ theo đúng quy chế bệnh viện;
 18. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc bệnh viện.
Xin chào
close nav