BỆNH VIỆN II LÂM ĐỒNG

Tổng quan

về Khoa Khám bệnh

Thực hiện theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT, ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Ban hành quy chế bệnh viện và Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12 tháng 7 năm 2013 về việc hướng dẫn thực hiện Quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện:

Dịch vụ chính

  1. Khoa Khám bệnh và khoa lâm sàng có nhiệm vụ:
  2. Tổ chức và tiếp nhận người bệnh đến cấp cứu;
  3. Khám bệnh, chọn lọc người bệnh vào điều trị nội trú: thực hiện công tác điều trị ngoại trú và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe ban đầu;
  4. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, theo dõi tình hình bệnh tật trong vùng dân cư được phụ trách để có biện pháp ngăn ngừa bệnh tật;
  5. Tổ chức dây chuyền khám sức khỏe theo nhiệm vụ được giao.
  6. Các trưởng khoa điều trị trong bệnh viện phải chịu trách nhiệm về chất lượng khám chuyên khoa, điều trị người bệnh ngoại trú tại khoa khám bệnh; cử cán bộ chuyên khoa có trình độ chuyên môn kỹ thuật thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa, luân phiên 3 đến 6 tháng ra công tác tại khoa khám bệnh;
  7. Khoa Khám bệnh được bố trí một chiều theo quy định, có đủ thiết bị y tế và biên chế phục vụ theo phân hạng của bệnh viện;
  8. Thực hiện các nhiệm vụ theo các hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế, Sở Y tế;
  9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc bệnh viện.
Xin chào
close nav