BỆNH VIỆN II LÂM ĐỒNG

Tổng quan

về Phòng Quản lý chất lượng

Phòng Quản lý chất lượng của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về quản lý chất lượng, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện.

Nhiệm vụ chính

Nhiệm vụ:

Thực hiện theo Thông tư số 19/2013/TT - BYT ngày 12 tháng 7 năm 2013 về việc hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện.

Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Ban giám đốc, hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện:

  1. Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình Ban giám đốc phê duyệt;
  2. Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các Khoa, Phòng;
  3. Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;
  4. Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;
  5. Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;
  6. Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;
  7. Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;
  8. Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;
  9. Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe; Quảng bá thương hiệu, dịch vụ và hoạt động của Bệnh viện;
  10. Triển khai các hoạt động từ thiện và kêu gọi vận động hỗ trợ;
Xin chào
close nav