BỆNH VIỆN II LÂM ĐỒNG

Tổng quan

về Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc

Thực hiện theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT, ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Ban hành quy chế bệnh viện và Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành Quy chế Cấp cứu, Hồi sức tích cực và chống độc.

Dịch vụ chính

 1. Khoa Hồi sức tích cực – chống độc là khoa lâm sàng có nhiệm vụ tiếp tục điều trị và chăm sóc tích cực những người bệnh của khoa Cấp cứu và của các khoa lâm sàng trong bệnh viện chuyển đến;
 2. Phối hợp với khoa Cấp cứu tham gia cấp cứu ngoài bệnh viện và tại bệnh viện trong tình huống xảy ra cấp cứu hàng loạt, cấp cứu thảm hoạ;
 3. Phối hợp cùng với khoa Cấp cứu hỗ trợ chuyên môn cho hệ thống cấp cứu tại các khoa khác trong bệnh viện;
 4. Trường hợp người bệnh nặng vượt quá khả năng chuyên môn thì hội chẩn, mời tuyến trên hỗ trợ hoặc chuyển người bệnh;
 5. Làm xét nghiệm nhanh phát hiện độc chất phục vụ chẩn đoán và điều trị, nghiên cứu khoa học;
 6. Đào tạo bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên cho tuyến trước trong lĩnh vực chống độc;
 7. Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực phòng chống ngộ độc;
 8. Hợp tác với các cơ quan hữu quan trong và ngoài nước trong lĩnh vực phòng chống độc;
 9. Thực hiện các nhiệm vụ về thông tin truyền thông, tư vấn về phòng chống nhiễm độc cho mọi đối tượng trong và ngoài bệnh viện;
 10. Thực hiện các nhiệm vụ theo các hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế, Sở Y tế;
 11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc bệnh viện.
Xin chào
close nav