BỆNH VIỆN II LÂM ĐỒNG

Tổng quan

về Khoa Cấp cứu

Thực hiện theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT, ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Ban hành quy chế bệnh viện và Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành Quy chế Cấp cứu, Hồi sức tích cực và chống độc.

Dịch vụ chính

  1. Tiếp nhận và điều trị mọi trường hợp người bệnh cấp cứu được chuyển tới bệnh viện. Giải quyết các ca cấp cứu, trường hợp người bệnh nặng vượt quá khả năng chuyên môn thì hội chẩn, mời tuyến trên hỗ trợ hoặc chuyển người bệnh lên tuyến trên;
  2. Đánh giá, phân loại tình trạng bệnh và thực hiện các biện pháp cấp cứu thích hợp theo mức độ ưu tiên cấp cứu đến khi người bệnh qua khỏi tình trạng nguy kịch và trong vòng 48 giờ phải chuyển người bệnh đến khoa Hồi sức tích cực hoặc một chuyên khoa phù hợp khi điều kiện bệnh nhân cho phép;
  3. Tổ chức làm việc theo ca;
  4. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy trình, quy chế chuyên môn trong bệnh viện;
  5. Tổ chức dây chuyền cấp cứu cùng với khoa Hồi sức tích cực hỗ trợ chuyên môn cho hệ thống cấp cứu tại các khoa trong bệnh viện;
  6. Phối hợp chặt chẽ với trung tâm Cấp cứu 115 thực hiện cấp cứu và vận chuyển cấp cứu ngoài bệnh viện khi có yêu cầu;
  7. Nghiên cứu khoa học, tư vấn và tuyên truyền giáo dục về cấp cứu cho cộng đồng;
  8. Đào tạo và tham gia đào tạo cán bộ; Chỉ đạo tuyến về lĩnh vực cấp cứu cho tuyến dưới;
  9. Thực hiện các nhiệm vụ theo các hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế, Sở Y tế;
  10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc bệnh viện.
Xin chào
close nav