BỆNH VIỆN II LÂM ĐỒNG

Tổng quan

về Phòng Tài chính kế toán

Phòng Tài chính kế toán của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện.

Nhiệm vụ chính

Nhiệm vụ:

Thực hiện theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT, ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Ban hành quy chế bệnh viện:

  1. Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt;
  2. Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định;
  3. Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện;
  4. Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện;
  5. Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản;
  6. Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định;
  7. Tổng hợp tình hình số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện;
  8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc bệnh viện.
Xin chào
close nav