Khoa Nhi Sơ sinh

Phạm Thị Chi

Phạm Thị Chi

Điều dưỡng trưởng - Khoa Nhi Sơ sinh

Sầm Minh Thảo

Sầm Minh Thảo

Trưởng khoa - Khoa Nhi Sơ sinh

Các dịch vụ

tại bệnh viện II lâm đồng

Xin chào
close nav