Khoa Ngoại tổng quát - Lồng ngực

Nguyễn Văn Nguyên

Nguyễn Văn Nguyên

Phụ trách khoa - Khoa Ngoại tổng quát - Lồng ngực

Phạm Thị Niệm

Phạm Thị Niệm

Điều dưỡng trưởng - Khoa Ngoại tổng quát - Lồng ngực

Các dịch vụ

tại bệnh viện II lâm đồng

Xin chào
close nav