Phạm Thị Niệm

Điều dưỡng trưởng - Khoa Ngoại tổng quát - Lồng ngực

  • Cử nhân điều dưỡng Trình độ chuyên môn:

    Cử nhân điều dưỡng

  • Làm công tác chăm sóc người bệnh Ngoại khoa 22 năm Quá trình công tác:

    Làm công tác chăm sóc người bệnh Ngoại khoa 22 năm

Năm 2016 tốt nghiệp cử nhân cao đẳng điều dưỡng.

Năm 2018 tốt nghiệp cử nhân đại học điều dưỡng.

Năm 2016 tốt nghiệp cử nhân cao đẳng điều dưỡng

Năm 2018 tốt nghiệp cử nhân đại học  điều dưỡng, 

Nhiều năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Xin chào
close nav