Khoa Khám bệnh

Đào Minh Nguyệt

Đào Minh Nguyệt

Trưởng khoa - Khoa Khám bệnh

Đoàn Văn Mệnh

Đoàn Văn Mệnh

Điều dưỡng trưởng - Khoa Khám bệnh

Các dịch vụ

tại bệnh viện II lâm đồng

Xin chào
close nav