Khoa Tai Mũi Họng

Nguyễn Hữu Phước

Nguyễn Hữu Phước

Trưởng khoa - Khoa Tai Mũi Họng

Nguyễn Kim Thành

Nguyễn Kim Thành

Điều dưỡng trưởng - Khoa Tai Mũi Họng

Các dịch vụ

tại bệnh viện II lâm đồng

Xin chào
close nav