Phòng Tài chính kế toán

Nguyễn Huy Dũng

Nguyễn Huy Dũng

Trưởng phòng - Phòng Tài chính kế toán

Nguyễn Thị Phương Nhung

Nguyễn Thị Phương Nhung

Phó trưởng phòng - Phòng Tài chính kế toán

Các dịch vụ

tại bệnh viện II lâm đồng

Xin chào
close nav