Ban giám đốc

Huỳnh Ngọc Thành

Huỳnh Ngọc Thành

Giám đốc - Bệnh viện II Lâm Đồng

Lê Khắc Đạo

Lê Khắc Đạo

Phó Giám đốc

Nguyễn Thành Lực

Nguyễn Thành Lực

Phó Giám đốc

Các dịch vụ

tại bệnh viện II lâm đồng

Xin chào
close nav