Khoa Mắt

Nguyễn Thu Anh

Nguyễn Thu Anh

Trưởng khoa - Khoa Mắt

Trần Thị Bích Liễu

Điều dưỡng trưởng - Khoa Mắt

Các dịch vụ

tại bệnh viện II lâm đồng

Xin chào
close nav