Phạm Thị Huệ

Điều dưỡng trưởng - Khoa Răng Hàm Mặt

  • Cử nhân điều dưỡng Trình độ chuyên môn:

    Cử nhân điều dưỡng

  • từ 4/5/2010 đến 2018: Điều dưỡng viên 
Từ T12/2018 đến nay: Điều dưỡng trưởng khoa RHM Quá trình công tác:

    từ 4/5/2010 đến 2018: Điều dưỡng viên 

    Từ T12/2018 đến nay: Điều dưỡng trưởng khoa RHM

Sinh ngày: 23/7/1988.

Vào đơn vị ngày 4/5/2010 và làm lại khoa RHM từ đó đến nay.

Xin chào
close nav