Phạm Minh Sáng

KTV Trưởng - Khoa Chẩn đoán hình ảnh

  • CỬ NHÂN Quá trình công tác:

    CỬ NHÂN

  • THÂM NIÊN 33 NĂM CÔNG TÁC Công tác:

    THÂM NIÊN 33 NĂM CÔNG TÁC

SINH NĂM 1965 , NHẬN CÔNG TÁC KHOA 1989

Xin chào
close nav