Nguyễn Thanh Nghĩa

Phụ trách khoa - Khoa Răng Hàm Mặt

  • Bs CKI RHM Trình độ chuyên môn:

    Bs CKI RHM

  • Khám và chữa bệnh chuyên ngành răng hàm mặt Công tác:

    Khám và chữa bệnh chuyên ngành răng hàm mặt

Sinh năm 1968

Xin chào
close nav