Đảng ủy

THS. BS CKII HUỲNH NGỌC THÀNH

Bí thư Đảng Uỷ - Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng

THS. BS CKII HUỲNH NGỌC THÀNH

THS. BS CKII HUỲNH NGỌC THÀNH

Bí thư Đảng Uỷ - Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng

THS. BS CKII HUỲNH NGỌC THÀNH

THS. BS CKII HUỲNH NGỌC THÀNH

Bí thư Đảng Uỷ - Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng

THS. BS CKII HUỲNH NGỌC THÀNH

THS. BS CKII HUỲNH NGỌC THÀNH

Bí thư Đảng Uỷ - Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng

Xin chào
close nav